>>> พฤกษศาสตร์ เมน <<<
 
.....ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.....
 
...ลิงค์ที่เกียวข้อง...
 
 
พระราชดำริบางประการ
พฤกษศาสตร์โรงเรียน

องค์ประกอบของ
   พฤกษศาสตร์โรงเรียน
  

ข้อมูลพรรณไม้โรงเรียน
ทะเบียนพรรณไม้โรงเรียน
แผนผังพรรณไม้
ภาพกิจกรรม
--------------------------------


.. 2529   สวนพืชสมุนไพร

      ในปี พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดำริให้มีการอนุรักษ์พันธุ์หวายแล้วยังได้ ไพรขึ้นใ โครงการส่วนพระองค์ฯ  สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวม พืชสมุนไพรมาปลูกเป็นแปลงสาธิต และรวบรวมข้อมูลสรรพคุณ ตลอดจนการนำไป ใช้ประโยชน์กับทั้งให้มีการศึกษาการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

- ทรงให้หาวิธีดำเนินการให้มีข้อมูลที่จะได้รู้ว่าใครทำอะไรเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช  ของหน่วยงานต่างๆให้สื่อถึงกันในระบบเดียวกันได้
- ทรงให้หาวิธีการที่จะทำให้เด็กสนใจในพืชพรรณต่างๆ และเกิดความสงสัยตั้งคำถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจนั้นซึ่งจะนำไป สู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ ที่โรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนัก ก็สามารถดำเนินการได้ หากอาจารย์ในโรงเรียนต่างๆ ทำได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด


 

อพ.สธ.เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การศึกษาและวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืช"

ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียน อบจ1
(ดอนสักผดุงวิทย์) สุราษฎร์ธานี อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 

:
รายละเอียด

อพ.สธ. เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

:
รายละเอียด

              “การ สอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรให้วิธีการ ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษา และอนุรักษ์ พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้ว จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว
              สวนพฤกษศาสตร์ คือแหล่งที่รวบรวม พันธุ์พืชต่าง ๆ ที่มีชีวิตจัดปลูกตามความเหมาะสมกับ สภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่ เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจจะเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่น ๆ
             พันธุ์ พืชที่ทำการรวบรวมไว้นั้นจะเป็นแหล่งข้อมูลและการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
พันธุ์ไม้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งสามารถดำเนินการ
สวนพฤกษศาสตร์ใน พื้นที่ของสถาบันฯ โดยมีองค์ประกอบดังกล่าวเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ สถานบันฯ ใช้ใน วัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอน วิชาต่าง ๆ อ่านต่อ... 
   
   
   
   
   
   
       
       
       
       
   

           สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ
           สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ
           งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา
           วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร
          ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  • เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร

  • มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ

  • มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา

  • เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม

  • เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   
   
   
       
   
   
   
สถิติเว็บไซต์
   
   
site stats